Kompetente forflytninger: Algoritme til vendesystemer

Kompetente forflytninger: Algoritme til vendesystemer

Slagelse Kommune har udarbejdet en ny forflytningsalgoritme, der skal gøre det mere gennemskueligt, hvornår de forskellige vendesystemer, inkl. el-drevne vendelagner, skal anvendes. Dette sker med baggrund i deres mål om at reducere sygefravær og arbejdsskader, der sker som følge af forflytninger, samt sikre en høj plejekvalitet.

17. februar 2022

Et kendt værktøj

Slagelse Kommune har igennem flere år arbejdet med algoritmer på hjælpemiddelområdet og nu udvides algoritmen på vendesystemer, så den også inkluderer eldrevne vendelagner.

Bevilling af elektriske vendelagner har nemlig længe været udfordret, da det som i mange andre kommuner ofte er det sidste, der prøves af, når alt andet ikke virker.

Fysioterapeut og APV-konsulent, tidligere ansat i Slagelse kommune, Caroline Henriksen, er meget tilfreds med den nye algoritme. Hun fortæller, at algoritmen skal hjælpe med at sikre en mere smidig kommunikation i samarbejdet mellem drift og myndighed, hvor sagsbehandlingen foregår. ”De står lidt i to verdner. Driften står i en meget praktisk – her-og-nu-verden ude i hjemmet, og myndighed er i en sagsbehandlende, paragraffyldt verden. Her kan algoritmerne være med til at sikre et fælles sprog, da den er enkelt og meget tydelig i sin opbygning,” fortæller Caroline.

Algoritmen skal samtidig sikre, at det rette hjælpemiddel kommer ud til den rette borger på det rette tidspunkt – herunder også de lidt dyrere teknologiske løsninger. 

Download algoritmen som PDF nederst på siden her.

Projektet ’Kompetente forflytninger’

Arbejdet med forflytningsalgoritmer stammer helt tilbage fra 2010, hvor kommunen gennemførte en problemanalyse, der skulle hjælpe med at afdække, hvordan der bedst kunne sættes ind for at reducere sygefraværet.

Statistikkerne viste, at der i 2009 var 672 fraværsdage som følge af forflytningsarbejdsskader, og på den baggrund blev projekt Kompetente Forflytninger iværksat. Projektet blev en del af den overordnet indsats i kommunen for at optimere forflytninger.

Målgruppen for projektet blev ansatte på ældreområdet, da tallene viste, at netop de havde 5,2 gange højere risiko for en forflytningsrelateret arbejdsskade end ansatte i Handicap og Socialpsykiatri, og 4,5 gange så stor risiko for en forflytningsskade, som ansatte på plejecentrene. Samtidigt havde de ansatte på ældreområdet 11 gange så stor risiko for at få en arbejdsskade anmeldt til arbejdsskadestyrelsen. En fraværsgivende forflytningsarbejdsskade gav i gennemsnit 25 fraværsdage.

Der blev i projektet Kompetente Forflytninger udviklet ni forflytningsalgoritmer, der dækker 95 pct. af mulige forflytningssituationer. Og nu er der altså kommet flere til, bl.a. en algoritme på vendesystemer. For at sikre en agil bevillingsproces på denne type hjælpemiddel, har der i det første kvartal af 2021 været arbejdet målrettet med udviklingen af den nye algoritme, og den er nu blåstemplet hos ledelsen i Slagelse Kommunes Center for sundhed og ældre.

Den nye Algoritme på vendesystemer er resultatet at et godt og konstruktivt samarbejde mellem kommunens APV-team med fysioterapeut Caroline Henriksen i front og myndighedsafdelingen, der sidder med bevillingskompetencen, repræsenteret ved bl.a. ergoterapeut Berit Jönsson.

”Håbet med algoritmen er at fortsætte kommunens gode arbejde med at sikre, at medarbejderne ikke bliver slidt op og at arbejdsskader i relation til forflytning holdes nede,” fortæller Caroline.

Algoritmerne læses ved at følge pilene i et rutediagram fra "Start her". Undervejs stilles der en række spørgsmål, hvor der kan svares ja eller nej. Hvert svar resulterer i en pil videre, enten til et nyt spørgsmål eller til et forslag til, hvordan forflytningen kan gennemføres. I nogle tilfælde henvises der til brug af et bestemt hjælpemiddel. Hver forflytningsalgoritme slutter desuden med nogle spørgsmål til refleksion.

Webinar blev startskuddet

Vendlet har igennem flere år haft et godt og konstruktivt samarbejde med Slagelse kommune, og kommunens APV-team har flere gange arrangeret undervisning for forflytningsvejlederne i hjemmeplejen, hvor Vendlet har stået for både det teoretiske og praktiske indhold. I forbindelse med undervisningsseancerne er APV-teamet blevet gjort bekendt med et webinar, der omhandler den nationale evaluering af elektriske vendesystemer, en evaluering som er udarbejdet af teknologisk institut og de deltagende kommuner.

Caroline fortæller at netop webinaret har været et vigtigt værktøj til at få sat gang i arbejdet med denne algoritme, og anbefaler at alle som måske ikke har tiden til at læse hele rapporten i stedet for, kan se webinaret, som giver en rigtig god og grundig indføring i projektet.

APV-teamet har efterfølgende set webinaret og har anbefalet det til bl.a. Slagelse Kommunes myndighedsafdelingen. Webinaret har således, sammen med undervisning af Vendlet´s undervisningskonsulent Pia Beck, i lovstof, EU 90/269 og biomekaniske beregninger, dannet grundlaget for arbejdet med forflytningsalgoritmen. Sideløbende har APV-teamet valgt at udføre såkaldte træktest på flere af de manuelle forflytningsløsninger som kommunen anvender som standardløsninger, og resultaterne har ligget til grund for udarbejdelsen af den nye algoritme, da denne type teknologi både er mere ukompliceret at arbejde med, samt reducerer den fysiske belastning som plejepersonalet udsættes for markant.

Forhåbningen med denne algoritme er netop at få synliggjort, at et elektrisk vendesystem langt fra skal være et sidste valg. Det bør altid være en individuel vurdering, fra borgersag til borgersag, og så bør det naturligvis også tage udgangspunkt i personalets fysiske arbejdsmiljø. Hvis borgeren er i en af de kategorier som den nationale evaluering har beskrevet, så skal der ikke nødvendigvis være afprøvet en lang række af andre manuelle forflytningsløsninger først.

 

De fire borgergrupper identificeret af Teknologisk Institut, der skal have VENDLET.

  

Og med algoritmen håber Caroline, at der fremover vil komme elektriske vendesystemer ud til de borgere, hvor personalet vha. algoritmen har vurderet, at der er brug for det, ligesom Caroline håber at andre kommuner vil tage algoritmen til sig.

Caroline udtaler endvidere; ”Tilpas algoritmen til den kommune, hvor du arbejder. Og har I ikke allerede elektriske vendesystemer på hylden, som et standardhjælpemiddel, så kan webinaret være med til at tage snakken på lederniveau, da der jo rent faktisk ligger en national rapport, der anbefaler, elektriske vendesystemer til en stor del af de borgere som modtager pleje og omsorg.”

Slagelse Kommunes arbejde med forflytningsalgoritmer vandt arbejdsmiljøprisen og kan ses på www.forflyt.dk.

Algoritmen på vendelagner kan forhåbentligt være med til at skubbe lidt til bevillingsprocessen, og Ergoterapeut Pia Beck er begejstret for det gode samarbejde, der fortsat er med APV-teamet i Slagelse Kommune. ”Det er jo netop udfordringerne omkring bevillingspraksis og snitfladerne mellem drift og myndighed jeg har kigget dybere ind i, i mit masterspeciale. Og arbejdet med algoritmerne ser jeg som et vigtigt værktøj, til at sikre et fysisk godt arbejdsmiljø for personalet. Et arbejde som APV-teamet tager meget seriøst i Slagelse Kommune, og aktuelt har APV-teamet, med Tine Bech Hansen i front, inviteret mig som oplægsholder på en temadag, hvor hele deres TRIO deltager. Emnet for oplægget er ”Biomekanik – Kroppen dit dyrebareste arbejdsredskab”, en temadag jeg ser meget frem til at deltage I”, slutter Pia Beck.

  

📥

Download Slagelses Algoritme til dit eget brug i PDF format her:

  


 

Få VENDLET i afprøvning

Er I i tvivl om VENDLET-systemet er den rigtige løsning for en borger eller patient? Så få det gratis i afprøvning.

Lokation hvor afprøvning ønskes