Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet?

Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet?

I Danmark skal arbejdsgiveren, de ansatte og eventuelle arbejdsledere samarbejde om virksomhedens arbejdsmiljø.

30. marts 2015

Af: Ergoterapeut, Pia Beck

I Danmark er arbejdsgivere og arbejdstagere underlagt loven om arbejdsmiljø. Arbejdsmiljølovens formål er, at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle. Loven skaber således grundlaget for arbejdsmiljøarbejdet. Vejledninger fra arbejdsmarkedets organisationer samt kontrol og vejledninger fra Arbejdstilsynet er værktøjer til dette arbejde. 

Arbejdsmiljøorganisation

Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) varetager de daglige og overordnede opgaver vedrørende sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. I arbejdsmiljøorganisationen arbejder medarbejdere og ledelse i fællesskab for at styrke arbejdsmiljøet. Spørgsmål til arbejdsmiljøet rettes til arbejdsmiljørepræsentanten (AMR), lederen af arbejdsmiljøorganisationen eller medarbejderens daglige leder. 

Ansvar og medansvar

Det juridiske ansvar for arbejdsmiljøet er lederens. Arbejdsgiver, arbejdsleder og arbejdstager har alle et medansvar for, at arbejdsmiljøet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. I arbejdsmiljøloven skelnes der mellem subjektivt og objektivt ansvar.

Subjektivt ansvar: Ved subjektivt ansvar er det den enkelte person, der skal have optrådt uagtsomt, groft uagtsomt eller forsætligt. Også den der medvirker ved handlingerne påtager sig et ansvar.

Objektivt ansvar: Ved objektivt ansvar er det arbejdsgiveren, der skal stå inde for, hvad de ansatte laver af skader og ulykker. Selvom arbejdsgiveren synes at have gjort alt, hvad der kan være "menneskeligt muligt" for at arbejdsmiljøforholdene kan være i orden, og selvom arbejdsgiveren ikke har handlet forsætligt eller uagtsomt, er han ansvarlig og kan blive idømt bødestraf.

Arbejdsgiverens ansvar

Arbejdsgiveren har ansvaret for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssige fuldt forsvarlige. Det gælder ved arbejdets udførelse, indretning af arbejdsstedet og ved anvendelse af tekniske hjælpemidler. 

Arbejdsgiveren har ansvar for udarbejdelse af en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). Det er arbejdsgiverens ansvar at involvere arbejdsmiljøorganisationen/de ansatte i planlægningen, tilrettelæggelsen, gennemførelsen af og opfølgning på arbejdspladsvurderingen. Arbejdsgiverens ansvar er også, at de ansatte får instruktion og oplæring, så arbejdet kan udføres på en sikker måde.

Læs også: Sikker forflytning af bariatriske patienter

Arbejdslederens ansvar

Arbejdslederen er underlagt samme bestemmelser som arbejdsgiveren. Det er arbejdslederens ansvar at følge op på de sikkerheds- og sundhedsfremmende foranstaltninger, der træffes. Arbejdslederen skal også sikre, at foranstaltningerne virker efter hensigten.

Den ansattes ansvar

Medarbejderen har et medansvar for at sikre et godt arbejdsmiljø. Det er medarbejderens ansvar at gøre arbejdsmiljøorganisationen opmærksom på fejl eller mangler, der kan forringe sikkerheden og sundheden.

Medarbejdere med autorisation har også et ansvar og en forpligtigelse for at udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sit arbejde. Samtidig er medarbejderen forpligtet til at indberette og anmelde hændelser, der vedrører de personer medarbejderen plejer, behandler eller undersøger.

 


 

 

Har I brug for genopfriskning af, hvordan I sikrer arbejdsmiljøet med baggrund i lovgivningen?

Så bestil vores undervisningskonsulent, Pia Beck, til en skræddersyet temadag hos jer!
Skriv til Pia via formularen herunder.