Hvad er velfærdsteknologi?

Hvad er velfærdsteknologi?

Trods stigende brug af begrebet "velfærdsteknologi" er der endnu ikke udarbejdet en officiel definition af begrebet.

20. juli 2015

Af: Fysioterapeut, Peter Maindal

Velfærdsteknologi er i den grad kommet på dagsordenen politisk såvel som på uddannelser og i det praktiske plejearbejde. Det kan ind i mellem være lidt vanskeligt at holde styr på, hvad der er hvad og hvad velfærdsteknologi egentlig er. Der findes desværre ikke en officiel definition af begrebet ”velfærdsteknologi”, hvilket kan være en medvirkende årsag til det lidt mudrede billede. 

Oxford Research har lavet en kort og klar definition, der læner sig op ad Fonden for Velfærdsteknologi og Hjælpemiddelinstituttets beskrivelse:

Definition af velfærdsteknologi

Velfærdsteknologi er teknologiske ydelser og produkter rettet mod social- og sundhedsområdet, der kan:

  1. Frigøre arbejdskraft
  2. Lette arbejdsbyrden for personale og
  3. Øge kvaliteten og trygheden for patienter og borgere

  

Definitionen afspejler, at velfærdsteknologi ikke blot handler om at spare ressourcer, men i høj grad også handler om at øge kvaliteten i behandling og pleje til gavn for både patienter og personalet. 

Når jeg taler om velfærdsteknologi, er det ud fra denne definition.

Frigøre arbejdskraft

I al sin enkelthed handler det om, at en arbejdsopgave kan udføres hurtigere. Det kan ske ved, at processen gøres mere effektiv. Det kan også ske ved, at opgaven udføres af færre personer. I de rigtig gode situationer er det en kombination af begge.

Mange tolker dette som, at der skal fyres personale. Det er efter min mening en fejltolkning. Faktum er, at vi lever midt i en enorm stor demografisk forandring af vort samfund. For kort at anskueliggøre den voldsomme forandring må jeg bringe lidt tal i spil. 

I følge tal fra Danmarks Statistik er 235.000 borgere i dag 80 år eller ældre. I 2020 vil tallet være steget til 271.000 og i 2030 til 427.000! I løbet af de næste 16 år stiger denne befolkningsandel med hele 192.000! Denne voldsomme stigning skal ses i lyset af, at vi erfaringsmæssigt ved, at mere end halvdelen af denne befolkningsgruppe er stærkt plejekrævende. Med denne viden svarer det til at vi får ca. 100.000 flere plejekrævende borgere. Plejeopgaven ude i kommunerne stiger med andre ord voldsomt. Noget vi allerede oplever i dag.

I samme 16 årige periode vokser antallet af borgere mellem 20 og 69 år desværre kun med knapt 18.000. Hvis vi fortsat skal beholde en ordentlig kvalitet i plejen, er vi derfor nødt til at ændre nuværende arbejdsmetoder og organisering af plejen. Vi er nødt til at finde mere effektive arbejdsmetoder, hvor samme antal personale kan klare flere opgaver. 

Jeg håber disse tal meget tydeligt viser, at der på ingen måde er plads til at afskedige personale. Vi får i høj grad brug for alle hænder.

Lette arbejdsbyrden

At "lette arbejdsbyrden for personalet" betyder, at velfærdsteknologien skal være med til at forbedre arbejdsmiljøet, så vi ikke bliver ødelagte og nedslidte af vores arbejde. På trods af at vi i Danmark gør en ganske stor indsats for arbejdsmiljøet, har vi fortsat mange arbejdsskader, som hvert år sætter mennesker ud af arbejdsmarkedet. 

Når vi nu ved, at der kommer en kraftig stigning i antallet af plejekrævende borgere, er det vigtigt at vi passer godt på plejepersonalet og sikrer dem et ordentligt arbejdsmiljø, der forebygger arbejdsskader. Det er rent menneskeligt ikke holdbart at sætte mennesker til at udføre et stykke arbejde, vi ved, der er risiko for skader dem. Rent økonomisk holder det heller ikke. En person, der forlader arbejdsmarkedet som følge af en arbejdsskade, koster samfundet mange penge. Samtidig betyder det, at der er 2 hænder mindre til at bidrage i løsningen af de mange plejeopgaver.

Udfordringen ligger ikke kun i, at antallet af 80 årige eller ældre stiger. Vi skal også blive på arbejdsmarkedet i længere tid. En klar forudsætning for at vi skal kunne holde til at arbejde til vi bliver 70 år er, at vi har et ordentligt arbejdsmiljø, der beskytter os – også når vi er 66 år og i gang med en vanskelig og tung plejeopgave.

Velfærdsteknologien handler altså også om, at vi skal have nogle gode effektive arbejdsredskaber, der mindsker nedslidning af personalet og risikoen for ulykker.

Øge kvaliteten og trygheden

I den danske plejesektor hersker der en generel opfattelse af, at jo flere plejere/hænder der er til plejeopgaven, desto bedre og mere værdigt kan opgaven løses for borgeren. Hvis vi f.eks. går fra 2 plejere til 1 plejer hos en borger, opfattes det ofte som om plejen forringes betydeligt. Det vurderes heller ikke at være værdigt over for borgeren. Men er det nu altid rigtigt?

Talrige undersøgelser viser faktisk, at borgerne gerne vil bevare deres egen selvstændighed længst muligt. En undersøgelse fra Ældre Sagen viser f.eks. at mere end 70% af alle ældre foretrækker robotter til at hjælpe i mere intime situationer som f.eks. toiletbesøg, fremfor at modtage hjælp af en plejer. Dette viser helt klart, at borgerens opfattelse af kvalitet og værdighed ikke nødvendigvis er den samme som plejesektorens generelle opfattelse af, at jo flere jo bedre.

Vi lever i en verden, hvor unge ofte flytter til en helt anden egn end der, hvor de er vokset op og hvor forældrene bor. Samtidig lever vi som voksne et hektisk arbejdsliv og med en presset fritid. Måske er det en af årsagerne til at mange ældre føler sig ensomme og derved også utrygge. Hvad nu hvis man via gode diskrete monitoreringssystemer kan følge borgeren og hurtigt komme ud at hjælpe, hvis borgeren f.eks. er faldet på toilettet og ikke selv kan rejse sig. Sådanne systemer vil være med til at give tryghed.

Velfærdsteknologi handler ikke om at fjerne varme hænder og forringe plejen af vores ældre borgere. Tværtimod skal velfærdsteknologi være med til at give større kvalitet og selvstændighed og derved også større værdighed. Velfærdsteknologien vil være med til at give os helt nye muligheder for at imødekomme de ældre borgere på deres præmisser og sikre kvalitet og en tryg alderdom.

Vejen frem

Når jeg på denne måde har forklaret definitionen af velfærdsteknologi, håber jeg også, at det står klart, at velfærdsteknologi ikke skal betragtes som en trussel. Velfærdsteknologi er en redningsplanke for vores pleje- og sundhedssektor – uden en god og intelligent implementering af velfærdsteknologiske løsninger klarer vi ganske enkelt ikke den enorme forandring, som vores befolkningssammensætning gennemlever nu og de næste mange år.

Hvis vi ikke tage velfærdsteknologien til os og arbejder aktivt med den, vil vi i stedet komme til at opleve betydelige forringelser i pleje- og sundhedssektoren bredt set.

  


  

Vil du have mere faglig viden?

Så tilmeld dig Vendlets emailliste, hvor vi løbende udsender faglige artikler og videoer med tips og tricks.