Hvad er rehabilitering?

Hvad er rehabilitering?

Begrebet rehabilitering fylder meget i det borgerrettede arbejde i social- og sundhedssektoren, og foregår nærmest døgnet rundt for mange borgere. Men hvad betyder begrebet egentligt?

1. marts 2021

Af: Ergoterapeut, Pia Beck

Rehabiliteringsbegrebet dækker over en række indsatser til de borgere, der har, eller er i risiko for at miste dele af deres fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne. I det rehabiliterende arbejde er der fokus på, hvordan borgeren kan udføre hverdagsaktiviteter og deltage i samfundslivet på trods af funktionsevnenedsættelse.

I et rehabiliterende forløb anvendes begreberne "genoptræning" og "revalidering" ofte, hvorved der kan opstå en vis uklarhed om, hvad der er hvad. Derfor er det relevant kort at opridse afgrænsningen mellem rehabilitering og de mere snævre begreber genoptræning og revalidering:

  • Genoptræning bruges ofte som synonym for rehabilitering, men handler i højere grad om at restituere kroppens funktioner eller borgerens færdigheder ved at udføre bestemte øvelser gennem fysisk eller kognitiv træning
  • Revalidering ses af og til som en dansk oversættelse af det engelske ”rehabilitate”. Revalidering dækker over en social indsats, der primært retter sig mod at gøre en skadet borger erhvervskompetent, typisk gennem omskoling eller uddannelse.

Revalidering og genoptrænings kan indgå i den rehabiliterende proces, men selve rehabiliteringsbegrebet er mere omfattende end som så.

Ifølge Hvidbogen defineres rehabilitering som ”en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats”.

Kilde: "Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet - Rehabilitering i Danmark" (2004)

Dermed understreges det, at det i den rehabiliterende indsats er essentielt, at fokus ikke som sådan er på borgerens sygdom eller funktionstab, men mere på de konsekvenser som sygdommen eller funktionstabet har for borgeren på både det fysiske, psykiske og sociale plan.

Rehabilitering er unægtelig et begreb som alle, der arbejder med plejekrævende mennesker, har stiftet bekendtskab med, og særligt nyere begreber som hverdagsrehabilitering vinder i stigende grad frem.

 


 

 

Få 25 ideer til lejring!

Tilmeld dig vores nyhedsmail og få tilsendt 25 eksempler på lejring. Hver lejring kan tages ud og hænges op hos en borger eller patient, så alle ved, hvordan vedkommende skal lejres. Du kan altid afmelde dig igen.