En omkring borgeren

En omkring borgeren

Et projekt, der er gennemført i Hillerød Kommune, har undersøgt, om man ved hjælp af forflytningshjælpemidler kan gå fra 2 til 1 omkring borgeren. I alt er 7 hjælpemidler udvalgt til at indgå i projektet, herunder VENDLET V5S.

14. april 2019

Pilotprojektet

Hillerød projektet, der er udrullet i praksis fra januar til marts 2018, tog udgangspunkt i et tidligere pilotprojekt også kaldet ’En omkring borgeren’. Pilotprojektet blev gennemført på Plejecenter Bauneparken med det formål at afdække, hvorvidt man ved at understøtte pleje- og forflytningssituationer med relevant velfærdsteknologiske hjælpemidler kunne reducere antallet af medarbejdere omkring borgeren i de enkelte plejesituationer.

Målet med projektet var at

  1. forbedre plejekvaliteten for borgeren
  2. forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderen
  3. øge effektiviteten

Projektet havde sit udspring i Økonomiaftalen ”Aftale om kommunernes økonomi for 2014”, hvor der blev lagt særligt vægt på anvendelsen af velfærdsteknologi. Her var et af indsatsområderne at optimere driften omkring forflytning. Pilotprojektet Én omkring borgeren skulle i lille skala afdække hvordan målene kunne opnås, og samle erfaringer til en større udrulning, som er foregået i starten af 2018. 

 

Fremgangsmåden

Til udrulning fik projektet adgang til midler fra værdighedspuljen. Midlerne skulle bruges til indkøb af de velfærdsteknologiske hjælpemidler. Projektet blev gennemført på fire forskellige lokaliteter, som hver fik et beløb at indkøbe hjælpemidler for.

I alt er 7 hjælpemidler, herunder VENDLET V5S blevet afprøvet hos 27 borgere og i 30 forflytnings- og plejesituationer, hvor man har været vant til at være 2 plejere. Tre ud af de syv hjælpemidler der indgik i projektet blev mere indkøbt end de andre, herunder VENDLET systemet.

Der er blevet foretaget tidsmålinger før og efter implementeringen af hjælpemidlerne af hver forflytningssituation. Før målingerne blev foretaget med udgangspunkt i den normale pleje- og forflytningsrutine for den enkelte borger, imens efter målingerne blev målt når personalet var blevet bekendte med hjælpemidlerne, og der igen var opstået en ny rutine.

 

Særligt om VENDLET

Efter pilotprojektets afslutning var VENDLET systemet det hjælpemiddel som personalet var mest begejstrede for. De medarbejdere der benyttede VENDLET havde et klart ønske om at systemet blev en almindelig del af plejepraksis.

Også ved projektets udrulning har VENDLET vakt begejstring. Personalet fortæller at VENDLET er let at betjene, og at borgeren oplever en højere grad af tryghed, og er mere tilbøjelig til at deltage i forflytningen. Med brugen af VENDLET opleves der en bedre kontakt til borgeren, samt et generelt kvalitetsløft af plejen. Forflytning af sengeliggende med VENDLET blev vurderet til at medføre bedre arbejdsmiljø, bedre komfort for borgeren og bedre udnyttelse af plejepersonalets tid.

Personalet oplevede at VENDLET var fysisk aflastende, særligt for ryg, arme og skuldre, og at de med brugen af VENDLET kunne øge kvaliteten af den pleje de gav borgeren, da der under forflytningen er god kontakt til borgeren. Personalet vurderede også, at brug af VENDLET medfører en blidere forflytning, mindre friktion og dermed kan være med til at forebygge vævsskader.

 

Se interviewet med Maria Westh Bernburg der er fysioterapeut og områdeleder i Skovhuset.

 

Hjælpemidler fører til øget effektivitet

Plejecentrene i Hillerød har oplevet en klar forbedring i effektiviteten. I 16 forflytnings- og plejesituationer lykkedes det medarbejdere at gå fra 2 til 1 hjælpere omkring borgeren, og i 12 situationer kunne man delvist gå fra 2 til en. I kun 2 situationer var det ikke muligt at gå fra 2 til 1.

I alt fører denne øgede effektivitet til en tidsmæssig gevinst på 77 timer per uge på de 30 forflytningssituationer der er blevet målt. Projektet udregnede desuden en nettogevinst på 73 minutter per uge per borger der anvender VENDLET.

Herudover har udrulningen af projektet betydet, at man i flere situationer end de der indgik i projektet, også er begyndt at være 1 hjælper frem for 2. 

 

Forbedringer for personale og borger

Der var bred enighed om, at de største gevinster ved projektet var den øgede fleksibilitet i planlægningen af medarbejdernes arbejde, et forbedret arbejdsmiljø for medarbejderne, samt en forbedret kvalitet for borgerne.

Af personalet blev VENDLET særligt fremhævet idet medarbejderne slap for tunge vendinger i sengen, og blev aflastet i skulder, håndled og ryg. At gå fra to til en medarbejder medførte også større fleksibilitet i personalets arbejde, da de ikke længere var afhængige af hinanden, og at der dermed blev skåret ned på ventetiden.

Også borgerne oplevede en bedre kvalitet i forflytnings- og plejesituationerne. Særligt kan nævnes at borgerne følte sig mere medinddraget i forflytningen, og dermed kunne hjælpe mere til selv. Dette styrker både borgerens selvstændighed og kan medvirke til fysisk og psykisk rehabilitering. Herudover var borgerne mere tilfredse med, at der kun var en hjælper at tale med, og at samtalen dermed kunne foregå mere i øjenhøjde borger og hjælper i mellem.

Det er kommet bag på medarbejderne, at det at gå fra 2 til 1 hjælper medfører så meget kvalitet for borgeren. Projektet har derfor også medført at de medarbejdere der har deltaget i projektet er blevet mere opmærksomme på ikke at tale hen over hovedet på borgeren i forflytnings- og plejesituationer og samtidigt inddrage borgeren i forflytningen.

 

Fremtidsudsigter

De 7 hjælpemidler der har indgået i projektet er blevet godkendt som APV-hjælpemidler. Det betyder at de fem plejecentre i Hillerød Kommune hurtigere kan få adgang til hjælpemidlerne, da de ikke skal bevilliges som personlige hjælpemidler, men kan bestilles af en forflytningsvejleder. Dette betyder, at der går kortere tid, hvor personalet skal arbejde i dårlige arbejdsstillinger fordi de selv kan vurdere at der er behov for yderligere hjælpemidler.

Det er projektgruppens vurdering at der findes endnu flere borgere, der kan gå fra to til en hjælper i forflytnings- og plejesituationer. Dette vil betyde en yderligere tidsmæssige besparelse og bedre kvalitet af plejen.

 


 

Hent PDF:

Se rapporten fra Hillerød Kommune: Afslutningsrapport for Projekt Én omkring borgeren

Se Pilotprojektet fra Hillerød Kommune: Pilotprojekt: Én omkring borgeren


 

 

Få VENDLET i afprøvning

Er I i tvivl om VENDLET-systemet er den rigtige løsning for en borger eller patient? Så få det gratis i afprøvning.

Lokation hvor afprøvning ønskes