Salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

tekst

1. Generelle oplysninger

Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle salg foretaget af Vendlet ApS, Momsregistreringsnummer: DK27225780.

Ændringer i nærværende betingelser gælder kun efter udtrykkelig skriftlig accept fra os.

I tilfælde af uoverensstemmelser har nærværende betingelser forrang for de vilkår og betingelser, der indgår i kontraktdokumenter udarbejdet af kunden (tilsammen "Kontrakten").

Alle kontrakter kræver Vendlet ApS' skriftlige godkendelse for at blive juridisk gyldige. Kontrakter (eller ordrebekræftelser) fremsendt pr. fax eller e-mail anses for at være i skriftlig form, mens kontrakter fremsendt med andre former for telekommunikation ikke gør.

Tilbud fra Vendlet ApS er, medmindre andet udtrykkeligt skriftligt er angivet, gyldige i en periode på 20 arbejdsdage fra tilbudsdato.

2. Pris og betalingsbetingelser

Alle Vendlet ApS' priser tillægges lovpligtig omsætningsafgift (moms) til den relevante sats eller afgift svarende til moms (i udlandet). Prisændringer kan ske uden forudgående meddelelse, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Vendlet ApS' fakturaer skal betales inden 14 dage fra fakturadato, medmindre andet udtrykkeligt er skriftligt aftalt.

Såfremt kunden overskrider en betalingsfrist, beregnes rente af tilgodehavendet med 2% pr. påbegyndt måned.

Kunden har kun ret til at tilbageholde betalinger eller foretage modregning i det omfang, at modkravene er ubestridte eller juridisk etablerede ved endelig dom eller lignende.

Ved ordrer under DKK 1.000 eksklusiv moms, pålægges der et ekspeditionsgebyr på DKK 80,- eksklusiv moms.

Medmindre andet specifikt er aftalt, er alle priser eksklusiv fragt.

3. Leveringstid

Tidspunktet for levering ("Leveringstidspunktet") skal være baseret på gensidig skriftlig aftale mellem Vendlet ApS og kunden.

Leveringstidspunktet anses for overholdt, når levering har fundet sted i overensstemmelse med bestemmelserne i pkt. 4.

4. Risikoovergang/aflevering

Risikoen overgår til kunden fra leveringstidspunktet.

Levering af varer, herunder delleverancer, foretages ab fabrik i overensstemmelse med Incoterms 2010.

Delvise leverancer er tilladt, medmindre andet udtrykkeligt er skriftligt aftalt.

5. Ejendomsforbehold

Vendlet ApS bevarer ejendomsretten til varen, indtil alle udestående fordringer er afregnet, især det specifikke mellemværende, som kan henføres til forretningsforholdet mellem Vendlet ApS og kunden.

Såfremt kunden misligholder kontrakten, herunder navnlig i tilfælde af manglende betaling, har Vendlet ApS ret til at tilbagetage det leverede efter at have sendt en skriftlig påmindelse. Dette anses ikke som ophævelse af kontrakten. Kunden er forpligtet til straks at informere Vendlet ApS om alle forhold, som påvirker ejendomsforbeholdet, navnlig udlæg i ejendom eller faktiske indgreb i ejendomsforbeholdet.

6. Garanti

Med forbehold af pkt. 7 og 9 garanterer Vendlet ApS, at varen er i overensstemmelse med kontrakten.

Arbejde, som viser sig at være mangelfuldt forud for risikoens overgang, skal, efter Vendlet ApS' valg, udbedres ved reparation eller udskiftning. Udskiftede dele er Vendlet ApS' ejendom.

Kunden skal straks efter konstateringen af eventuelle mangler skriftligt meddele dette til Vendlet ApS og i detaljer beskrive arten og omfanget af manglen.

Kunden skal, i samarbejde med Vendlet ApS, give Vendlet ApS den fornødne tid og mulighed for at udføre alle afhjælpningsaktiviteter, som Vendlet ApS anser for nødvendige - ellers fritages Vendlet ApS for ansvaret for manglerne og følgerne heraf.

Kunden er ikke berettiget til nogen form for økonomisk eller anden kompensation som følge af en berettiget reklamation.

7. Ansvar og begrænsning heraf

Vendlet ApS er ansvarlig for levering af varer, se dog også pkt. 6 og 9.

Vendlet ApS er kun ansvarlig for skader på selve varen og ikke for skader på mennesker eller anden ejendom.

Endvidere er Vendlet ApS ansvarlig for mangler ved varer i det omfang, ansvaret er ufravigeligt i henhold til produktansvarsloven for skader på personer eller skade på ejendom, der involverer genstande anvendt privat.

For produkter leveret af Vendlet ApS, men fremstillet af andre producenter, er Vendlet ApS' ansvar begrænset til det erstatningsansvar, der kan videreføres til de nævnte producenter og kun i det omfang, at producenten er i stand til og forpligtet til at opfylde forpligtelsen. Endvidere vil enhver form for ændringer/tilpasninger til varen uden Vendlet ApS' udtrykkelige godkendelse fritage Vendlet ApS fra ethvert ansvars- og/eller garantikrav.

Vendlet ApS hæfter ikke, såfremt manglerne kan henføres til foranstaltninger truffet eller design anvendt efter udtrykkeligt krav fra kunden, eller såfremt de forekommer i materialer eller produkter, der leveres af kunden. Især kan Vendlet ApS ikke gøres ansvarlig for: uhensigtsmæssig eller forkert brug, fejlagtig installation eller opstart af kunden eller tredjemand, naturligt slitage, forkert eller skødesløs behandling, forkert vedligeholdelse, uegnet udstyr, utilstrækkelige anlægsarbejder, uegnet fundament, kemiske, elektrokemiske eller elektriske påvirkninger, medmindre de kan henføres til forsætlige handlinger eller undladelser fra Vendlet ApS' side.

Vendlet ApS er ikke ansvarlig for de deraf følgende konsekvenser, såfremt kunden eller tredjemand udfører ukorrekt afhjælpning, herunder afhjælpning foretaget i henhold til pkt. 6.4. Det samme gælder, såfremt der foretages ændringer af varen uden Vendlet ApS' forudgående tilladelse.

Med undtagelse af de tilfælde, der er nævnt i punkt 7.2, er ansvar altid begrænset til det laveste beløb af følgende

skader, der er typiske for kontrakten og som med rimelighed kunne have været forudset,
til Vendlet ApS' forsikrings maksimale erstatning
og til den samlede kontraktsum.

Alle andre erstatningskrav, især krav for indirekte tab eller skade, såsom tab af fortjeneste og tab af produktion, dækkes ikke.

Alle krav, herunder garantikrav, fra kunden i forbindelse med kontrakten forældes 12 måneder efter leveringstiden.

8. Kundens insolvens

Såfremt kunden går i betalingsstandsning eller kunden eller en af dennes kreditorer fremsætter begæring om, at kunden tages under insolvensbehandling, eller at insolvensbehandling afvises som følge af utilstrækkelige aktiver, kan Vendlet ApS, uden at dette berører Vendlet ApS' øvrige juridiske eller kontraktlige rettigheder, ophæve kontrakten uden varsel og kræve øjeblikkelig tilbagelevering af de leverede varer, jf. pkt. 5.

9. Force majeure

Vendlet ApS friholdes for Vendlet ApS' forpligtelse til at levere, for så vidt som og i det omfang, at Vendlet ApS er blevet forhindret i at opfylde sine forpligtelser af årsager, som ligger uden for Vendlet ApS' kontrol, og som var uforudseelige på tidspunktet for kontraktens indgåelse ("Force Majeure").

Force Majeure omfatter, men er ikke begrænset til:

  • Krig, terror og hærværk
  • Naturkatastrofer og usædvanlige vejrforhold, herunder stormvejr, regn, sne, osv.
  • Driftsafbrydelser af enhver art, som forsinker eller afbryder leveringen
  • Brand
  • Mangel på materialer og energiforsyning
  • Strejke og lovlig lockout

Vendlet ApS er forpligtet til uden unødigt ophold at underrette kunden i tilfælde af Force Majeure.

I tilfælde af Force Majeure dækker hver part egne omkostninger som følge af Force Majeure-begivenheden.

Såfremt Force Majeure-situationen vedvarer uden afbrydelse i 30 dage eller mere, eller såfremt det er klart, at den vil gøre det, har hver part ret til at ophæve kontrakten ved skriftlig meddelelse til den anden part.

10. Lovvalg og værneting

Alle juridiske spørgsmål, der måtte opstå mellem Vendlet ApS og kunden, er underlagt dansk ret, bortset fra dansk international privatret.

Vendlet ApS og kunden skal i god tro afsøge en forligsmæssig løsning på tvisten. Såfremt en forligsmæssig løsning ikke er mulig, skal enhver tvist løses ved de danske domstole, idet det er aftalt, at Retten i Sønderborg er rette værneting.

11. Generelle bestemmelser

Kunden kan ikke uden Vendlet ApS' skriftlige samtykke overdrage kundens kontraktmæssige rettigheder i henhold til kontrakten til tredjemand.

Såfremt en eller flere bestemmelser i kontrakten ikke kan håndhæves, fordi de strider mod gældende lov, skal dette ikke påvirke gyldigheden af de øvrige bestemmelser i kontrakten.